Další ohrožený druh se blíží vyhynutí. Tentokrát jde o nejmenšího tygra na světě. Lze jej ještě zachránit?

Přidat na Seznam.cz

Tygři sumaterští, známí také jako tygři sundští, se kdysi potulovali po indonéských Sundských ostrovech. Dnes se populace tohoto kriticky ohroženého poddruhu tygra pohybuje mezi 400 a 500 jedinci a je omezena pouze na lesy Sumatry.

Ostrov Sumantra je také jediným místem na Zemi, kde tygři, nosorožci, orangutani a sloni, jedni z nejohroženějších zvířat planety, žijí společně ve volné přírodě. Pokud bude tento impozantní poddruh i nadále zažívat trvalý úbytek životního prostředí a rozbujelé pytláctví, neznamená to jen riziko pro přežití druhu, ale také pro křehkou úroveň biologické rozmanitosti v oblasti, varuje web TreeHugger.

Hrozby pytláctví

Přestože je většina jeho zbývajícího areálu izolována v chráněných krajinných oblastech a národních parcích, předpokládá se, že ubývající celosvětová populace tygrů sumaterských klesá tempem 3,2 až 5,9 % ročně. Kromě konfliktů mezi lidmi a divokými zvířaty ohrožuje tygry sumantranské především nelegální obchod s volně žijícími zvířaty a úbytek životního prostředí.

Tygři sumaterští jsou nelegálně loveni pro své vousy, zuby, kosti a drápy, které se používají v tradiční čínské medicíně a také jako ozdobné šperky a suvenýry. Úmrtí tygrů sumaterských je často připisováno pytláctví pro účely nelegálního obchodu s volně žijícími živočichy, a to i přes zvýšená opatření na ochranu tygrů na Sumatře a zákaz obchodu podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES).
Národní park Bukit Barisan Selatan na Sumatře v Indonésii vymezil blok lesa o rozloze 386 km2 , aby vyhodnotil hlavní hrozby pro tygry sumaterské. Jejich odhadovaná hustota byla 2,8 tygra na 38 km2 s bohatou kořistí. Výzkumníci zaznamenali vysoký počet lidí, kteří do parku vstupovali nelegálně, přičemž 20 % incidentů se týkalo ozbrojených pytláků, kteří operovali hlavně v noci, aby se vyhnuli hlídkám strážců zákona, které byly aktivní ve dne.

Ztráta biotopu

Na celé Sumatře je od 80. let 20. století neustále rozšiřována půda pro zemědělství, plantáže palmového oleje, těžbu, nelegální těžbu dřeva a rozvoj měst. V letech 1985 až 2014 se totiž lesní porosty na ostrově snížily z 58 % na 26 %. Přeměna lesů dále odděluje a izoluje populace tygrů, kteří k úspěšnému rozmnožování i získávání potravy potřebují rozsáhlé oblasti.

Studie z roku 2017 zjistila, že hustota tygrů je o 47 % vyšší v primárních lesích ve srovnání s degradovanými lesy a celková populace tygrů na Sundě se v důsledku úbytku lesů od roku 2000 do roku 2012 snížila o 16,6 %. Studie odhaduje, že v jejich původním areálu zůstaly pouze dvě populace s více než 30 rozmnožujícími se samicemi.

Co můžeme udělat

Ochrana jejich životní prostředí

Pro přežití poddruhu tygra sumaterského je zásadní zachovat několik zbývajících krajinných oblastí, kde se mu daří. To zahrnuje nejen ochranu samotného území zřízením ochranných zón v oblastech s největší hustotou tygrů a životaschopné kořisti, ale také podporu legislativy, která řeší nelegální pytláctví, těžbu dřeva a zásahy do tygřích biotopů.

Organizace jako Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) usilují o posílení prioritních stanovišť na Sumatře, včetně Leuser-Ulu Masen, Kerinci Seblat, Berbak-Sembilang a Bukit Barisan Selatan. Tyto oblasti pokrývají celkem více 76 % zbývajícího životního prostředí tygra sumaterského a více než 70 % celkové žijící populace.

Výzkum a monitorování

Výzkumníci a ochránci přírody pokračují ve vědeckém výzkumu kriticky ohrožených tygrů sumaterských s cílem zlepšit strategie ochrany a určit subpopulace nebo stanoviště. Satelitní data jsou obzvláště důležitá, protože pomáhají sledovat změny lesních porostů v tygřích biotopech a bojovat tak proti dalším snahám o přeměnu půdy vhodné pro tygry na jiné využití.

Snížení konfliktů mezi lidmi a tygry

Na Sumatře je mnoho místních obyvatel závislých na hospodářských zvířatech, která jsou důležitým zdrojem příjmů a potravy, takže není neobvyklé, že se zemědělci uchylují k lovu a zabíjení jednotlivých tygrů, kteří podle nich mohou ohrožovat jejich farmy. Zachování bezpečnosti kriticky ohrožených druhů je do značné míry závislé na udržení udržitelného způsobu obživy lidí, kteří s nimi sdílejí krajinu.
Spolupráce s místními komunitami na zvyšování povědomí o významu tygrů pro místní ekosystém, využívání strategií řízení chovu hospodářských zvířat a vzdělávání v oblasti bezpečnosti zvířat jsou praktické metody, které pomáhají zmírňovat konflikty mezi lidmi a tygry sumaterskými. Pozitivní vliv mohou mít i přímější přístupy, jako je budování výběhů pro tygry a zavádění nárazníkových zón mezi městskými oblastmi a stanovišti tygrů.

Globální fond pro životní prostředí a Rozvojový program OSN spolupracují s místními vesnicemi na zavádění účinných přístupů k prevenci konfliktů mezi lidmi a tygry na Sumatře. Zavedly již několik intervencí prostřednictvím řady projektů založených na čtyřech oblastech spravovaných tygry sumaterskými v rámci národních parků, včetně pořádání školení o zmírňování konfliktů mezi lidmi a divokými zvířaty zaměřených na pracovníky místní správy, veterináře a místní komunitu.

Zdroj: treehugger.com